Sadzobník poplatkov

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov (v ďalšom texte aj ako „Mediačné centrum“) pôsobí ako poskytovateľ mediačných služieb, ktorý je registrovaný v Zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 56. Mediačné centrum poskytuje mediačné služby fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom mediátorov registrovaných v Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň zapísaní v Zozname mediátorov Mediačného centra.

Činnosť Mediačného centra a mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov Mediačného centra je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa týmto Sadzobníkom poplatkov za poskytovanie mediačných služieb.


            POPLATKY ZA POSKYTOVANIE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB VO VECIACH STAROSTLIVOSTI SÚDU O MALOLETÝCH 

I. POPLATKY ZA ÚKONY SÚVISIACE S PRÍPRAVOU MEDIÁCIE 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  20,- EUR, hradí navrhovateľ mediácie  (poplatok zahŕňa prevzatie podnetu na mediáciu a jeho administráciu, náklady spojené so zabezpečením a vykonaním predmediačného stretnutia mediátora s druhou stranou sporu, spracovanie Oznámenie o ukončení predmediačných úkonov)

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  20,- EUR, hradí druhá strana  (poplatok zahŕňa prípravu na vypracovanie Dohody o začatí mediácie)

II. POPLATKY ZA VÝKON MEDIÁCIE  

POPLATOK ZA VEDENIE MEDIÁCIE  50,- EUR hradí každý z účastníkov mediácie v prípade, ak sa mediácia skončí bez uzatvorenia dohody – poplatok zahŕňa max 3 mediačné stretnutia

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII  100,- EUR, hradí každý z účastníkov mediácie v prípade, ak sa mediácia skončí uzatvorením Dohody o mediácii – bez ohľadu na počet mediačných stretnutí;                  v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii

__________________________________________________________________________________

POPLATKY ZA POSKYTOVANIE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB V OBČIANSKOPRÁVNEJ, OBCHODNOPRÁVNEJ A PRACOVNOPRÁVNEJ AGENDE

I. POPLATKY ZA ÚKONY SÚVISIACE S PRÍPRAVOU MEDIÁCIE 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  30,- EUR hradí navrhovateľ mediácie (poplatok zahŕňa prevzatie podnetu na mediáciu a jeho administráciu, náklady spojené so zabezpečením a vykonaním predmediačného stretnutia mediátora s druhou stranou sporu, spracovanie Oznámenie o ukončení predmediačných úkonov

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  30,- EUR, hradí druhá strana sporu, (poplatok zahŕňa prípravu a vypracovanie Dohody o začatí mediácie)

 

II. POPLATKY ZA VÝKON MEDIÁCIE  

POPLATOK ZA VEDENIE MEDIÁCIE:   30,- EUR hradí každý z účastníkov mediácie za jedno mediačné stretnutie a to bez ohľadu na čas a dĺžku stretnutia, ak sa nedohodne inak

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII v nemajetkových sporoch, hradí každý z účastníkov mediácie, ak sa nedohodne inak ( v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii) 60,- EUR

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII v majetkových sporoch, hradí každý z účastníkov mediácie, ak sa nedohodne inak (v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii): 1 % z hodnoty veci, min. 100,- EUR, max. 10 000,-EUR


ODKLON PRI PLATENÍ POPLATKOV V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH

Podľa §4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20,-EUR; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.


PRAVIDLÁ ÚHRADY POPLATKOV ZA POSKYTOVANIE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB

Zameranie Mediačného centra ako poskytovateľa mediačných služieb je: riešenie tuzemských ako aj cezhraničných konfliktov a sporov vznikajúcich z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane riešenia tuzemských a cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Po prijatí podnetu na mediáciu mediátor vykonáva PREDMEDIAČNÉ ÚKONY. Mediácia sa začína uzatvorením DOHODY O ZAČATÍ MEDIÁCIE, ktorú uzatvárajú Osoby zúčastnené na mediácii a mediátor a jej zápisom do Knihy mediácií vedenej mediátorom alebo uložením v Notárskom centrálnom registri listín. Mediácia môže skončiť uzatvorením DOHODY O MEDIÁCII, ktorá vznikla ako výsledok mediácie vedenej mediátorom alebo bez uzatvorenia DOHODY O MEDIÁCII.

Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa uhrádzajú poskytovateľovi mediačných služieb ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom mediačných služieb.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od                          

1.júla 2019.


 

Sadzobník v dokumente PDF