Sadzobník poplatkov

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov (v ďalšom texte aj ako „Mediačné centrum“) pôsobí ako poskytovateľ mediačných služieb, ktorý je registrovaný v Zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 56. Mediačné centrum poskytuje mediačné služby fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom mediátorov registrovaných v Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň zapísaní v Zozname mediátorov Mediačného centra.

Činnosť Mediačného centra a mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov Mediačného centra je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa týmto Sadzobníkom poplatkov za poskytovanie mediačných služieb.


POPLATKY ZA ÚKONY SÚVISIACE S PRÍPRAVOU MEDIÁCIE

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  30,- EUR hradí navrhovateľ mediácie (poplatok zahŕňa prevzatie podnetu na mediáciu a jeho administráciu, náklady spojené so zabezpečením a vykonaním predmediačného stretnutia mediátora s druhou stranou sporu, spracovanie Oznámenie o ukončení predmediačných úkonov

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  30,- EUR, hradí druhá strana sporu, (poplatok zahŕňa prípravu a vypracovanie Dohody o začatí mediácie)


POPLATKY ZA VÝKON MEDIÁCIE

POPLATOK ZA VEDENIE MEDIÁCIE:   30,- EUR hradí každý z účastníkov mediácie bez ohľadu na dĺžku mediačného stretnutia, ak sa nedohodne inak
POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII v nemajetkových sporoch, hradí každý z účastníkov mediácie, ak sa nedohodne inak ( v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii) 60,- EUR

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII v majetkových sporoch hradí každý z účastníkov mediácie, ak sa nedohodne inak (v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii): 1 % z hodnoty veci, min. 100,- EUR, max. 10 000,-EUR


POPLATKY ZA ÚKONY SÚVISIACE S PRÍPRAVOU MEDIÁCIE vo veciach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloletých

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  20,- EUR, hradí navrhovateľ mediácie, (poplatok zahŕňa prevzatie podnetu na mediáciu a jeho administráciu, náklady spojené so zabezpečením a vykonaním predmediačného stretnutia mediátora s druhou stranou sporu, spracovanie Oznámenie o ukončení predmediačných úkonov)

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK  20,- EUR, (poplatok zahŕňa prípravu na vypracovanie Dohody o začatí mediácie)

POPLATOK ZA VEDENIE MEDIÁCIE  50,- EUR hradí každý z účastníkov mediácie v prípade, ak sa mediácia skončí bez uzatvorenia dohody – poplatok zahŕňa max 3 mediačné stretnutia

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY O MEDIÁCII  100,- EUR, hradí každý z účastníkov mediácie v prípade, ak sa mediácia skončí uzatvorením Dohody o mediácii – bez ohľadu na počet mediačných stretnutí; v poplatku je zahrnuté aj vyhotovenie písomnej Dohody o mediácii


POPLATKY PRI VÝKONE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB MIMO SÍDLA POSKYTOVATEĽA

CESTOVNÉ NÁHRADY (v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách):

NÁHRADA ZA STRATU ČASU (pri presune z miesta sídla poskytovateľa do miesta výkonu mediačných služieb): 10,- EUR  za každú začatú hodinu


ODKLON PRI PLATENÍ POPLATKOV V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH

Podľa §4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20,-EUR; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

POPLATOK ZA VÝKON MEDIÁCIE V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH
POPLATOK SPOTREBITEĽA vo všetkých veciach: 10% odmeny; najviac však vo výške 20,-EUR
POPLATOK DODÁVATEĽA v majetkových sporoch: poplatok za vedenie mediácie 40,- EUR za každú začatú hodinu mediačného stretnutia; poplatok za uzatvorenie Dohody o mediácii vo výške 1% z hodnoty veci, min. 300,-EUR, max. 15 000,- EUR
POPLATOK DODÁVATEĽA v nemajetkových sporoch: poplatok za vedenie mediácie 40,- EUR za každú začatú hodinu mediačného stretnutia; poplatok za uzatvorenie Dohody o mediácii vo výške 250,-EURPRAVIDLÁ ÚHRADY POPLATKOV ZA POSKYTOVANIE MEDIAČNÝCH SLUŽIEB

Zameranie Mediačného centra ako poskytovateľa mediačných služieb je: riešenie tuzemských ako aj cezhraničných konfliktov a sporov vznikajúcich z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane riešenia tuzemských a cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Po prijatí podnetu na mediáciu mediátor vykonáva PREDMEDIAČNÉ ÚKONY. Mediácia sa začína uzatvorením DOHODY O ZAČATÍ MEDIÁCIE, ktorú uzatvárajú Osoby zúčastnené na mediácii a mediátor a jej zápisom do Knihy mediácií vedenej mediátorom alebo uložením v Notárskom centrálnom registri listín. Mediácia môže skončiť uzatvorením DOHODY O MEDIÁCII, ktorá vznikla ako výsledok mediácie vedenej mediátorom alebo bez uzatvorenia DOHODY O MEDIÁCII.

Poplatky za úkony súvisiace s prípravou a odsúhlasené hotové výdavky vynaložené na mediáciu hradia záujemcovia samostatne. Poplatky za výkon mediácie hradia Osoby zúčastnené na mediácii spoločne, každá rovný dielom, ak sa v Dohode o začatí mediácie nedohodne inak.

Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa uhrádzajú poskytovateľovi mediačných služieb ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom mediačných služieb.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od                          

1.júla 2019.


 

Sadzobník v dokumente PDF