Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v dňoch 16. a 17. februára 2023 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove organizuje odborné sympózium Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku.

Cieľom sympózia je najmä:

  • posilniť sieť všetkých relevantných hráčov z oblasti ADR na Slovensku a vytvoriť platformu pre výmenu názorov a skúseností v špecifickej oblasti  alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
  • zmapovať využívanie a efektivitu možných spôsobov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
  • zlepšiť kvalitu existujúceho systému alternatívneho riešenia sporov na Slovensku a profesionálne rozvíjať existujúce subjekty alternatívneho riešenia sporov

Čomu sa budeme venovať?

Budeme skúmať súčasný legislatívny rámec alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, efektívnosť využívania tohto inštitútu širokou verejnosťou a odborníkmi, faktory, ktoré sú príčinou jeho využívania/nevyužívania pre domáce a/alebo cezhraničné prípady, ako aj jeho prípadný aplikačný potenciál do budúcnosti v kontexte Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.

FOTO: https://www.freepik.com

……………………….

Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Napriek celoeurópskemu trendu, ktorý mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a existujúce legislatívne nástroje všeobecne posilňuje, nie je systém alternatívneho riešenia sporov (ARS) u nás stále dostatočne etablovaný a inštitút mediácie sa v spotrebiteľských sporoch nevyužíva takmer vôbec. Vysoká úroveň ochrany práv spotrebiteľov však patrí medzi kľúčové priority Európskej únie. A zabezpečiť ju má práve funkčný a efektívny systém ADR, ktorý má v duchu EÚ legislatívy umožniť jednoduché, rýchle a lacné riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Okrem chýbajúcej tradície a skúseností s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov je významnou prekážkou najmä chýbajúca stratégia rozvoja a podpory ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch.

S cieľom zlepšiť kvalitu existujúceho systému ARS a podporiť mediáciu v spotrebiteľských sporoch preto Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad spustila projekt Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľa na Slovensku, ktorý realizuje konzorcium troch subjektov – S.O.S, Poprad, Alternatíva Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov a Edukačné Centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov.

Hlavným cieľom projektu je profesionálny rozvoj existujúcich kapacít v oblasti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a analýza aplikačného potenciálu systému ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch na Slovensku. V rámci projektu bude vytvorená metodika pre efektívne riešenie spotrebiteľských sporov, osobitne pre systém ARS a osobitne pre mediáciu. Vytvorená metodika bude následne, v období od februára do júla 2023, otestovaná na konkrétnych spotrebiteľských prípadoch.

Hlavným očakávaným prínosom projektu je funkčný a kvalitný systém ARS, vďaka ktorému sa zníži počet spotrebiteľských sporov na súdoch a ubudnú im aj už začaté spotrebiteľské konania, ktoré sa presunú na mediáciu.

Implementáciou smernice o alternatívnom riešení sporov došlo na Slovensku k vytvoreniu osobitného procesu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivé riešenie medzi stranami. Tento proces je pre spotrebiteľov a obchodníkov bezplatný a realizujú ho subjekty ARS, ktorými sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní a subjekty ARS kreované z radov spotrebiteľských združení, zapísané v zozname subjektov ARS na Ministerstve hospodárstva SR. Okrem procesu ARS môžu obchodníci a spotrebitelia na mimosúdne riešenie sporu využiť aj mediáciu, ktorá je vo vzťahu k riešeniu spotrebiteľských sporov upravená osobitne.

…………………………………………………………

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov  je poskytovateľom mediačných služieb, ktorý je zapísaný v zozname mediačných centier vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 56.

 

Riešime výlučne len 

PRÁVNE SPORY  

občianskoprávne; obchodno – záväzkové; rodinnoprávne; pracovnoprávne,   spotrebiteľské


AKO POSTUPOVAŤ  ?

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese:  mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o 

Vyplňte  KONTAKTNÝ FORMULÁR  a  zašlite ho na e-mailovú adresu : mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o  

Zatelefonujte na telefónne číslo +421 948 10 43 73