MEDIÁCIA

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii, vniesol do nášho právneho poriadku nový neformálny spôsob riešenia Vašich sporov, ktorý Vám ušetrí čas aj peniaze – mediáciu.

Neformálnosť mediácie prispieva k zachovaniu vzťahov strán sporu, nestrácate kontrolu nad procesom riešenia a s pomocou mediátora nájdete riešenie, ktoré bude vyhovovať obom stranám sporu.

ALTERNATÍVA Mediačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov je tu pre Vás, ochotné riešiť Vaše spory a naši mediátori urobia všetko preto, aby Vám pomohli a došlo k úspešnej dohode.

MEDIÁTOR je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom nielen v oblasti práva, ale aj v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným, a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Mediácia

Mediácia je dobrovoľný, neformálny a dôverný spôsob riešenia vašich sporov. Od súdneho konania ho odlišuje hlavne možnosť sporiacich sa strán aktívne sa podieľať na hľadaní riešenia vášho sporu, za pomoci nestrannej kvalifikovanej osoby profesionálneho mediátora. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov v Austrálii, USA, Kanade, Veľkej Británii, ale aj v mnohých krajinách Európy.

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola mediácia zakotvená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa mediáciou rozumie mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových, pracovnoprávnych vzťahov, ale aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov.

Mediáciou však možno riešiť aj spory, či konflikty, ktoré nemajú základ v zmluvnom alebo právnom vzťahu, ako napríklad konflikty medzi priateľmi, medzi rodinnými príslušníkmi, partnerské konflikty a pod.

Cieľ mediácie

Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán o riešení ich sporu, ktorú účastníci mediácie akceptujú. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať aj formu exekučného titulu. Výsledkom úspešnej mediácie je často aj nastolenie dobrých vzťahov a úspešnej komunikácie medzi stranami do budúcna.

Cieľom mediácie je nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany, pričom sa prihliada na záujmy oboch strán.

Spory vhodné na mediáciu:

 • manželské, partnerské a rodinné spory ( úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva)
 • občianskoprávne spory ( vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory, autorské práva )
 • pracovné a pracovnoprávne spory ( neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, konflikty medzi zamestnancami a nadriadenými, spory z kolektívnych zmlúv)
 • obchodné a obchodnoprávne spory ( zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva).
 • spotrebiteľské spory

Výhody mediácie

 • Mediácia šetrí peniaze alebo čas, prípadne oboje.
 • Mediácia pomáha nenarúšať vaše dobré vzťahy, snaží sa už narušené dobré vzťahy opäť napraviť.
 • Mediácia pomáha stranám komunikovať.
 • Mediácia je neformálna.
 • Mediácia je vhodná, ak sa nechcete súdiť, ak sa nechce so svojím sporom dostať až pred súd.
 • Mediácia vám poskytuje diskrétnosť a dôvernosť.
 • V prípade, že sa vám spor nepodarí mediáciou vyriešiť, stále máte možnosť využiť iné spôsoby riešenia sporov.

PRÁVO SPOLUPRÁCE

Právo spolupráce, alebo Collaborative Law a Collaborative Practice, je metóda riešenia sporov, ktorá využíva silu a vedomosti spolupracujúcich odborníkov, ktorých prvoradým záujmom je komplexné riešenie sporu medzi stranami.  Metóda práva spolupráce je vo svete čoraz viac   využívaná ;  je jedným z modelov mimosúdneho riešenia sporov, ktorý kombinuje mediáciu s klasickým zastupovaním advokátom. Viac o práve spolupráce sa dočítate na webových stránkach Právo spolupráce a  Collaborative Law.