O nás

ALTERNATÍVA Mediačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov so sídlom na Kováčskej ulici v Košiciach. Je zapísané v zozname mediačných centier, pod evidenčným číslom 56, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zriaďovateľom Mediačného centra Mimosúdneho riešenia sporov ALTERNATÍVA je EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho riešenia sporov. 

Cieľom MEDIAČNÉHO CENTRA Mimosúdneho Riešenia Sporov ALTERNATÍVY je priblížiť verejnosti význam a výhody mediácie ako alternatívneho mimosúdneho riešenia sporov, propagovať mediáciu a iné alternatívne riešenia sporov medzi odbornou a laickou verejnosťou, cestou  koordinácie činnosti mediátorov zapísaných v zozname mediačného centra a  vytvárania vhodných podmienok pre výkon ich činností a odborný rast  prispieť k  rozšíreniu využívania inštitútu mediácie pri riešení sporov, a tiež vzdelávať odbornú a laickú verejnosť v oblasti alternatívnych spôsobov riešenia sporov, vzdelávať záujemcov o výkon činností mediátora a vykonávať ďalšie vzdelávanie mediátorov.

ALTERNATÍVA Mediačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov svoju činnosť zameriava predovšetkým na riešenie tuzemských a  cezhraničných sporov a  konfliktných vzťahov vznikajúcich z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Taktiež spolupracuje s tuzemskými ako aj zahraničnými inštitúciami a organizáciami obdobného charakteru a zamerania.

Organizuje rôzne školenia, semináre, kurzy, tréningy, workshopy, odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie mediátorov ako aj rôzne podujatia zamerané na získavanie a výmenu teoretických ako aj praktických znalostí, informácií a zručností, a to najmä v oblasti interpersonálnej komunikácie, riešenia konfliktov a alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

V rámci mediačných konaní vedených mediačným centrom, koordinuje činnosť mediátorov zapísaných v zozname mediačného centra, ktorí vykonávajú svoju činnosť podľa  zákona č. 420/2004 Z .z.

Mediátori mediačného centra ako tretie strany v sporoch sami nerozhodujú, ale iba pomáhajú stranám, aby vyriešili svoj spor. Strany k sebe nepristupujú konfrontačne, ide skôr o proces ich vzájomného približovania, v ktorom sa samy rozhodujú pre spôsob riešenia svojho sporu a  v tomto procese zohrávajú aktívnejšiu úlohu, pretože sa samy snažia nájsť riešenie, ktoré je pre ne najvyhovujúcejšie. Tento konsenzuálny prístup zvyšuje pravdepodobnosť toho, že po urovnaní sporu budú strany schopné pokračovať vo svojich obchodných alebo iných vzťahoch.