Sadzobník poplatkov

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov (v ďalšom texte aj ako „Mediačné centrum“) pôsobí ako poskytovateľ mediačných služieb, ktorý je registrovaný v Zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 56. Mediačné centrum poskytuje mediačné služby fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom mediátorov registrovaných v Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň zapísaní v Zozname mediátorov Mediačného centra.

Činnosť Mediačného centra a mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov Mediačného centra je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa týmto Sadzobníkom poplatkov za poskytovanie mediačných služieb.


         

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA MEDIAČNÉ SLUŽBY

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov (v ďalšom texte aj ako „Mediačné centrum“)          pôsobí ako poskytovateľ mediačných služieb registrovaný v  Zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 56.  Mediačné centrum poskytuje mediačné služby fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom mediátorov registrovaných v Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň zapísaní v Zozname mediátorov Mediačného centra. Činnosť Mediačného centra a mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov Mediačného centra je  vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadi sa týmto Sadzobníkom poplatkov, ak sa v Dohode o začatí mediácie nedohodne inak.

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK ZA PREDMEDIAČNÉ ÚKONY

 POPLATOK ZA PREDMEDIAČNÉ ÚKONY

 

(poplatok uhrádza záujemca o mediáciu / navrhovateľ mediácie)

 

50,- EUR
 POPLATOK pri postúpení podnetu do mediácie

 

(poplatok uhrádza druhý účastník mediácie)

 

50,- EUR

 

POPLATKY ZA VÝKON MEDIÁCIE

 

POPLATOK ZA MEDIAČNÉ STRETNUTIE (poplatok hradí každý z účastníkov mediácie)  100,- EUR

 

POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY V RÁCMI MEDIÁCIE v nemajetkových sporoch

  ( hradí každý z účastníkov mediácie)

200,- EUR
POPLATOK ZA UZATVORENIE DOHODY V RÁCMI MEDIÁCIE   v majetkových sporoch

( hradí každý z účastníkov mediácie;  v spore o vyporiadanie BSM hradia poplatok účastníci mediácie spoločne a nerozdielne )

 

2 % z hodnoty sporu*min. 500,- EUR, max. 15.000,-EUR

 

*V spore o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

 

ODKLON PRI  PLATENÍ POPLATKOV  V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH :  Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20,-EUR; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

 

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od 1. januára  2022

 


 

Sadzobník v dokumente PDF