Všeobecné informácie o mediačnom centre

ALTERNATÍVA Mediačné centrum je samostatná právnická osoba zriadená v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení v spojení s § 11 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení ďalších zákonov, ako organizačná jednotka zriaďovateľa s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá koná vo vlastnom mene.

Základným cieľom a poslaním mediačného centra je prostredníctvom kvalitnej výchovy, vzdelávania a služieb v oblasti mimosúdneho riešenia sporov zlepšiť prístup k spravodlivosti a vytvárať podmienky pre uspokojivé urovnávanie konfliktov a právnych sporov.

Zriaďovateľom mediačného centra je EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov, so sídlom: Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 50003518, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, č.s. VVS/1-900/90-46986 .

Názov mediačného centra je: ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

Sídlo mediačného centra je: Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré mesto.

Identifikačné číslo: 500035180001

Adresa na doručovanie: Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré mesto.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: mediacnecentrum@gmail.com

Kancelária mediačného centra: Vojenská 14, 040 01 Košice – budova SBD I. Košice, prvé poschodie, miestnosť číslo 114

Telefonický kontakt: 0918 693 834

Zapísané v registri vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, spisová značka 41781/2016-152 pod evidenčným číslom 56.

Mediáciu a podanie je možné v slovenskom anglickom jazyku.

Mediačné centrum môže zriaďovať pobočky a kancelárie, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu.

Mediačné centrum poskytuje súčinnosť Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri výkone právomoci podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Organizačnú štruktúru mediačného centra tvorí:

Predseda/Predsedníčka ako štatutárny orgán – JUDr. Renáta Dolanská

Tajomník/Tajomníčka ako výkonný orgán mediačného centra – JUDr. Aurita Trojčáková

Rada mediátorov ako poradný orgán mediačného centra-  

JUDr. Renáta Dolanská, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 93

Mgr. Jozef Bialončík, zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1151

Mgr. Stanislav Semanco, zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1436

JUDr. Aurita Trojčáková zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

Mgr. Monika Čabaiová, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev. č. 1701

Zameranie mediačného centra ako poskytovateľa mediačných služieb je: riešenie tuzemských ako aj cezhraničných konfliktov a sporov vznikajúcich z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane riešenia tuzemských a cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Mediátori mediačného centra konajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 420/2004 Z.z. vo vlastnom menom a na vlastnú zodpovednosť, pričom sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, štatút, rokovací poriadok, sadzobník poplatkov a interné predpisy mediačného centra ako aj dohody uzatvorené s mediačným centrom. Mediátor nie je v pracovnoprávnom vzťahu s Mediačným centrom. Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie resp. mediačnému centru pri výkone svojej činnosti .V rámci predmediačných úkonov a mediácií vedených mediačným centrom používajú mediátori v písomnej a inej korešpondencii a úkonoch označenie mediačného centra. Mediačné centrum vyčiarkne zo zoznamu mediátorov toho, kto * o to písomne požiadal * zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho * bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená * bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin * nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu mediátorov mediačného centra * bol vylúčený z mediačného centra * bol vyčiarknutý z registra mediátorov vedenom MSSR (10) Mediátor môže byť na základe rozhodnutia mediačného centra vylúčený, ak : * závažným spôsobom alebo opakovane poruší všeobecne záväzné právne predpisy alebo základné pravidlá činnosti mediačného centra stanovené štatútom, rokovacím poriadkom, sadzobníkom poplatkov internými predpismi Mediačného centra a dohodami uzatvorenými s mediačným centrom, alebo ich bude obchádzať na škodu Mediačného centra a/alebo mediátorov mediačného centra a /alebo klientov Mediačného centra * svojou činnosťou, vystupovaním resp. vyjadrovaním poškodzuje alebo ohrozuje dobré meno mediačného centra.

Mediátor, ktorému bola mediačným centrom pridelená vec na riešenie, má nárok na odmenu. Výška odmeny mediátora za výkon mediácie a jej splatnosť vyplýva z dohôd uzatvorených medzi mediačným centrom a mediátorom. Mediátor nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek iné výhody od inej osoby ako od mediačného centra.

Mediátor:  sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora, sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti, by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom, môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

Právne predpisy podľa ktorých mediátor postupuje:

 1. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (účinnosť do 30. júna 2016) v znení neskorších predpisov
 3. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016)
 4. zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016)
 5. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
 6. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
 7. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 8. zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 9. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 10. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov
 11. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 12. zákon č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 13. zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
 14. zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce

Spôsob skončenia mediácie

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v pl. znení:
Mediácia sa končí
a. dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b. dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c. dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
d. dňom, kedy mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
e. dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
f. dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
g. dňom, kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
h. uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia skončí,
i. dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.“.

Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny mediátora závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, mediácia sa končí uplynutím 90 dní od začatia mediácie, ak nedošlo na základe iných skutočností k jej skončeniu skôr.